Leveringsbetingelser

1. Tilbud
Alle skriftlige tilbud skal accepteres inden 30 dage fra tilbudets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. Tilbud der forudsætter udførelse på en bestemt leveringsdag afgives med forbehold for mellemsalg. Fravigelse af nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan kun ske, hvis andet er fastsat på forsiden af tilbudet eller ordrebekræftelsen.

2. Leveringstid
Leveringstiden fastsættes af Papiruld Amager.dk efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der forelå ved tilbuddets fremsættelse og/eller aftalens indgåelse. Med mindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 10 arbejdsdage i enhver henseende som rettidig levering, således at Køber ikke af denne årsag kan udøve nogle beføjelser overfor Papiruld Amager.dk. Papiruld Amager.dk skal uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden. På det aftalte eller det af Papiruld Amager.dk meddelte leveringstidspunkt skal køber sikre, at Papiruld Amager.dk har adgang til følgende på ejendommen:

Adgang til strøm og indvendig sikringsskab.
Ekstra 10 og 16 A sikringer til elinstallationen.
Samtlige ydervægge skal være tilgængelige ude fra, og der skal så vidt muligt være ryddet omkring dem i en afstand på 2 meter.
Der skal være indvendig adgang til alle bygningens rum, der vender mod de ydervægge, der skal isoleres.
Ved isolering af loft skal der være adgang til loftet via loftslem. Hele loftsarealet være ryddet og klar til udførelse af isolering. Endvidere foretrækkes loftet fremkommeligt via gangbro.
Toilet, der kan benyttes af Papiruld Amager.dk medarbejdere.
Hvis disse forhold ikke er overholdt forbeholder Papiruld Amager.dk sig ret til standse arbejdet og kræve kr. 1.600,00 inkl. moms for forgæves fremmøde. Papiruld Amager.dk er i øvrigt berettiget til at debitere kr. 400 inklusiv moms pr. mand pr. time for ventetid ved opgavens udførelse, når vente-tiden skyldes købers forhold. Efter opgavens udførelse foretager Papiruld Amager.dk fejning af den udvendige belægning ved indblæsningsstederne. Papiruld Amager.dk bort-skaffer overskudsmaterialer og indpakningsmaterialer. Papiruld Amager.dk foretager ingen oprydning eller rengøring i beplantede arealer eller indendørs i bygningen.

3. Særlige forbehold
For krav, som vedrører Papiruld Amager.dk opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: Der ingen garanti for 100 % udfyldelse af væggen, når opgaven består i efterfyldning af eksisterende isolering i hulmuren. Hvis det er aftalt, at Papiruld Amager.dk lukker ydervæggen efter indblæsning af isolering, da ydes der ingen garanti for at den anvendte fugefarve bliver identisk med en omkringliggende fuge. På tilsvarende vis yders der ingen garanti for, at pudsfarve og struktur bliver identisk med omkringliggende pudslag. Køber bør kontakte en faguddannet murer for lukning af facaden, hvis der ønskes bedst mulig resultat af facadelukningen. Papiruld Amager.dk foretager ingen overfladebehandling såsom priming eller maling uanset den øvrige facade måtte være behandlet således. Papiruld Amager.dk er ikke ansvarlig for trykskader. Når isoleringsmaterialet blæses ind i hulmuren skal det ske med et vist tryk for at opnå tilstrækkelig komprimering. Hvis pudslaget på indervæggen ikke er tilstrækkeligt udført, kan trykket fra indblæsningen rive hele eller dele af pudslagt løst. Papiruld Amager.dk er ikke ansvarlig for sådan skade, da korrekt udført pudslag kan modstå det forskriftsmæssige tryk. Papiruld Amager.dk dækker ikke udbedringsomkostningerne for sådan skade eller følgeskader, herunder skade på fliser, tapet eller anden vægbeklædning samt løsøre, der hænger på eller står ved indervæggen. Papiruld Amager.dk er ikke ansvarlig for manglende komprimering af isoleringsmateriale, der skyldes fremmedlegemer i hulmuren, herunder sten, puds og/eller mørtel. Omkostninger til Papiruld Amager.dk eftersyn, herunder destruktiv undersøgelse og udbedring af væg betales af køber, hvis årsagen er ovennævnte. Ved udførelse af loftsisolering forudsættes det, at eventuel spotbelysningen i rummene under loftet er udført efter gældende regler og i nødvendigt omfang med brandhæmmende safetyboxe monteret. Papiruld Amager.dk efterser ikke installationen inden der sker udblæsning af isoleringsmateriale, det er Købers eget ansvar.

 

 

4. Priser og betaling
De vejledende priser på Papiruld Amager.dk hjemmeside er kuneksempler på prisniveauet. Enhver isoleringsopgave afregnespå grundlag af særskilt beregnet pris. Alle priser angives idanske kroner inklusiv moms. Såfremt priserne for den tilbudteeller aftalte isoleringsopgave ændres, som følge af ændringer iindkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter,afgifter o.l., er Papiruld Amager.dk berettiget til at ændre de overfor Købertilbudte og/eller aftalte priser.Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadato. Ved forsinketbetaling beregnes morarente i henhold til rentelovens regler.Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet eromtvistet. Manglende overholdelse af Papiruld Amager.dk betalingsvilkåranses som væsentlig misligholdelse, der berettigerPapiruld Amager.dk til at standse yderligere leverancer samt til at kræveethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetaltstraks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyri henhold til inkassolovens regler.

5. Produktinformation og -ændringer
Oplysninger i produktinformation er kun bindende i det omfang, der udtrykkeligt af Papiruld Amager.dk skriftligt henvises hertil. Dette gælder også selvom oplysninger og anvisninger hidrører fra producenten af den anvendte papiruld. Papiruld Amager.dk forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i alle produktspecifikationer, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for Køber, herunder foretage ændring i valg af leverandør af papiruld samt ændre uldtype til en type med anden lamdaværdi, når dette sker uden væsentlig ulempe for køber.

6. Mangler og reklamation
Købelovens reklamationsregler gælder for leverancen. Efter Papiruld Amager.dk valg vil mangler ved den udførte isoleringsopgave blive afhjulpet, omleveret, eller købesummen for det udførte vil blive helt eller delvist krediteret Køber.

7. Force majeure
Papiruld Amager.dk er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Papiruld Amager.dk kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Papiruld Amager.dk samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører.

Adresse

Papiruld Amager

Kirstinehøj 18

2770 Kastrup

Kontakt os

T: 31 77 77 91

M: info@papiruldamager.dk

CVR: 33 88 07 66

Copyright Papiruld Amager 2016
Top